Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny Dla Pacjentów CM ZWIERZYNIECKA

 

Dane osobowe

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi (w tym konsultacjami online) jest SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ZAJKOWSKA UL. ZWIERZYNIECKA 30/28 POZNAŃ 60-814 kontakt info@cmzwierzyniecka.pl/ tel. 602133503

Z kim możesz się skontaktować w przedmiocie przetwarzania danych osobowych?

W celach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@cmzwierzyniecka.pl/ lub listownie na adres Administratora wskazując dopisek: ochrona danych osobowych.

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

UMÓWIENIE WIZYTY:

W celu umówienia wizyty badania dokonywanego osobiście w jednym z naszych ośrodków lub telefonicznie, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska. W przypadku rejestracji na badanie za pomocą e-mail lub formularza kontaktowego dodatkowo konieczny będzie także Twój adres e-mail. W trakcie rejestracji możesz także podać numer telefonu, ale jego podanie nie jest konieczne. Będziemy z niego korzystać jeśli będziemy musieli się z Tobą pilnie skontaktować np. z uwagi na konieczność przełożenia wizyty.

REJESTRACJA:

Podczas zgłoszenia się w naszej rejestracji zebrane zostaną od Ciebie dane identyfikujące, które są konieczne z uwagi na prowadzenie dokumentacji medycznej. Będą to co najmniej następujące dane: nazwisko i imię (imiona); data urodzenia; oznaczenie płci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL; a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

BADANIE:

W zależności od planowanego badania zostaną zebrane także inne Twoje dane, które są konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpieczeństwa w wykonaniu badania. Dane te są zbierane w formie ankiety lub osobę wykonującą badanie. Dane te mogą mieć charakter danych wrażliwych dotyczących Twojego stanu zdrowia i spraw osobistych, jednak ich podanie jest niezbędne dla prawidłowej organizacji badania. Na tym etapie możemy także uzyskać od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentację medyczną która jest konieczna dla prawidłowego wykonania badania. Jeśli badanie wiąże się z pobraniem materiału diagnostycznego, będziemy także w posiadaniu danych osobowych związanych z pobranym materiałem. Ostatecznie wykonamy i je opiszemy jego wyniki w związku z czym będziemy w posiadaniu także przetwarzali dane o udzielonych Tobie świadczeń zdrowotnych, postawionej diagnozie.

Konsultacja Online (E-wizyta):

W zależności od planowanego typy konsultacji online zostaną zebrane także inne Twoje dane, które są konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpieczeństwa w procesie diagnostycznym. Dane te są zbierane w formie ankiety lub osobę przeprowadzającą konsultację. Dane te mogą mieć charakter danych wrażliwych dotyczących Twojego stanu zdrowia i spraw osobistych, jednak ich podanie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia konsultacji. Na tym etapie możemy także uzyskać od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentację medyczną która jest konieczna dla prawidłowego przeprowadzenia konsultacji. Aby umówić się na konsultację online poprosimy Cię o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail. Będziemy przetwarzali te dane, celem poprawnego umówienia konsultacji. Korzystanie z usług konsultacji online jest dobrowolne. Jednak podanie danych osobowych przez pacjenta, który korzysta z konsultacji online jest obowiązkiem ustawowym. Bez ich podania odbycie konsultacji online nie będzie możliwe. zapytania.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

W związku z tym, że mamy prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczących udzielonych przez nas świadczeń zdrowotnych, wszystkie w/w informacje będą także przetwarzane przez nas w związku z wykonywaniem tego obowiązku.

UPOWAŻNIENIE OSÓB DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

Masz prawo jako nasz pacjent upoważnić inną osobę do wglądu w Twoją dokumentację medyczną. W celu udzielenia takie upoważnienia będzie konieczne podanie przez Ciebie imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz daty jej urodzenia.

ROZLICZENIE USŁUG:

W związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej, możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe do wystawienia imiennego rachunku lub faktury. Będą to imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, a także dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli taką będziesz prowadził.

KONTAKT:

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z nami podane przez Ciebie przy tej okazji dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym. Aby skorzystać z formularza kontaktowego poprosimy Cię o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz wedle Twojego wyboru – numeru telefonu lub adresu e-mail. Gdy wybierzesz kontakt poprzez e-mail będziemy przetwarzali Twój adres e-mail, a gdy wybierzesz kontakt przez telefon – Twój numer telefonu. Ponadto będziemy przetwarzali wszystkie Twoje dane, które podasz w treści zapytania.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy dane naszych pacjentów w sposób legalny i zgodny z prawem:

 1. Twoje dane przetwarzamy głównie w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie świadczenia medycznego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Dane o zdrowiu będziemy przetwarzali w celu wykonania świadczeń zdrowotnych – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 3. Numer telefonu zbieramy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Nie masz jednak obowiązku jego podania jeśli tego nie chcesz.– art. 6 ust 1 lit. a) RODO
 4. Dane osób, które upoważniasz do odbioru wyników badań przetwarzamy w związku z realizacją praw pacjenta– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 26 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane zawarte w dokumentacji medycznej związanej z udzielonymi świadczeniami medycznymi przetwarzamy w związku z obowiązkiem prawny jej prowadzenia i przechowywania – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 25 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 6. Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe i mamy obowiązki podatkowe. Może to rodzić obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych koniecznych do rozliczeń rachunkowo-podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości.
 7. Dane podane w trakcie realizacji wzajemnego kontaktu przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest utrzymywanie kontaktu z naszymi pacjentami, kontrahentami i użytkownikami strony internetowej i innymi osobami – art. 6 ust 1 lit. f) RODO)

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny?

Twoje dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych które przetwarzamy?

Dbamy o to, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu do Twoich danych osobowych. Poufność Twoich danych jest dla nas kwestią priorytetową. Nie bylibyśmy jednak w stanie zapewnić Tobie najwyższej jakości usług medycznych bez wsparcia naszych sprawdzonych partnerów, do których Twoje dane mogą trafiać. Są to przede wszystkim współpracujące z nami profesjonalne podmioty świadczące usługi medyczne (laboratoria diagnostyczne), podmioty dostarczające oprogramowanie medyczne i sprzęt na którym pracujemy oraz inni dostawcy usług w tym usług prawnych, doradczych, rachunkowych, archiwizacyjnych, IT (w tym płatności online) i organizacyjnych.

Czy Twoje dane są przekazywane poza terytorium EOG?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na którym obowiązują zasady RODO.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Staramy się nie przechowywać Twoich danych osobowych, które nie są już nam potrzebne. Wobec tego stosujemy następujące terminy usuwania danych:

 1. dane osobowe związane z umówieniem się na wizyty usuwamy po 18 miesiącach od daty umówionej wizyty. Numer telefonu usuniemy niedługo po tym, jak zrealizujemy Twoje badanie lub gdy usuniesz zgodę na jego przetwarzanie.
 2. dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy przez okres 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 3. dane rachunkowe przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce rozliczenie.
 4. dane osobowe zebrane w trakcie realizacji wzajemnego kontaktu będziemy usuwali, gdy przestaną być one nam potrzebne, nie później niż 12 miesięcy po ostatnim kontakcie.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, w związku z czym jeśli sam o tym nie zdecydujesz rejestrując się u nas na badanie, nie musisz podawać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak już się zdecydujesz to podanie przez Ciebie danych osobowych i ich późniejsze przetwarzanie przez nas jest konieczne do tego, żeby profesjonalnie i bezpiecznie wykonać badanie, opisać je, a potem spełnić przez nas prawne obowiązki związane z rachunkowością i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Numer swojego telefonu podajesz nam dobrowolnie, tylko jeśli chcesz. Podanie przez Ciebie danych osobowych w trakcie kontaktu z nami jest dobrowolne, jednak w zależności od formy kontaktu, aby z niego skorzystać, będziesz musiał nam część danych przekazać.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Realizujemy wszystkie Twoje prawa, które przewiduje RODO. W związku z tym informuje, że masz prawo:

 1. żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie numeru telefonu).

Jeśli uznasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres:info@cmzwierzyniecka.pl/. Napisz też do nas jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do zawartych wyżej informacji lub przysługujących Tobie praw.