Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny Dla Pacjentów CM ZWIERZYNIECKA

 

Dane osobowe

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi (w tym konsultacjami online) jest SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ZAJKOWSKA UL. ZWIERZYNIECKA 30/28 POZNAŃ 60-814 kontakt info@cmzwierzyniecka.pl/ tel. 602133503

Z kim możesz się skontaktować w przedmiocie przetwarzania danych osobowych?

W celach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@cmzwierzyniecka.pl/ lub listownie na adres Administratora wskazując dopisek: ochrona danych osobowych.

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

UMÓWIENIE WIZYTY:

W celu umówienia wizyty badania dokonywanego osobiście w jednym z naszych ośrodków lub telefonicznie, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska. W przypadku rejestracji na badanie za pomocą e-mail lub formularza kontaktowego dodatkowo konieczny będzie także Twój adres e-mail. W trakcie rejestracji możesz także podać numer telefonu, ale jego podanie nie jest konieczne. Będziemy z niego korzystać jeśli będziemy musieli się z Tobą pilnie skontaktować np. z uwagi na konieczność przełożenia wizyty.

REJESTRACJA:

Podczas zgłoszenia się w naszej rejestracji zebrane zostaną od Ciebie dane identyfikujące, które są konieczne z uwagi na prowadzenie dokumentacji medycznej. Będą to co najmniej następujące dane: nazwisko i imię (imiona); data urodzenia; oznaczenie płci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL; a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

BADANIE:

W zależności od planowanego badania zostaną zebrane także inne Twoje dane, które są konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpieczeństwa w wykonaniu badania. Dane te są zbierane w formie ankiety lub osobę wykonującą badanie. Dane te mogą mieć charakter danych wrażliwych dotyczących Twojego stanu zdrowia i spraw osobistych, jednak ich podanie jest niezbędne dla prawidłowej organizacji badania. Na tym etapie możemy także uzyskać od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentację medyczną która jest konieczna dla prawidłowego wykonania badania. Jeśli badanie wiąże się z pobraniem materiału diagnostycznego, będziemy także w posiadaniu danych osobowych związanych z pobranym materiałem. Ostatecznie wykonamy i je opiszemy jego wyniki w związku z czym będziemy w posiadaniu także przetwarzali dane o udzielonych Tobie świadczeń zdrowotnych, postawionej diagnozie.

Konsultacja Online (E-wizyta):

W zależności od planowanego typy konsultacji online zostaną zebrane także inne Twoje dane, które są konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpieczeństwa w procesie diagnostycznym. Dane te są zbierane w formie ankiety lub osobę przeprowadzającą konsultację. Dane te mogą mieć charakter danych wrażliwych dotyczących Twojego stanu zdrowia i spraw osobistych, jednak ich podanie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia konsultacji. Na tym etapie możemy także uzyskać od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentację medyczną która jest konieczna dla prawidłowego przeprowadzenia konsultacji. Aby umówić się na konsultację online poprosimy Cię o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail. Będziemy przetwarzali te dane, celem poprawnego umówienia konsultacji. Korzystanie z usług konsultacji online jest dobrowolne. Jednak podanie danych osobowych przez pacjenta, który korzysta z konsultacji online jest obowiązkiem ustawowym. Bez ich podania odbycie konsultacji online nie będzie możliwe. zapytania.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

W związku z tym, że mamy prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczących udzielonych przez nas świadczeń zdrowotnych, wszystkie w/w informacje będą także przetwarzane przez nas w związku z wykonywaniem tego obowiązku.

UPOWAŻNIENIE OSÓB DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

Masz prawo jako nasz pacjent upoważnić inną osobę do wglądu w Twoją dokumentację medyczną. W celu udzielenia takie upoważnienia będzie konieczne podanie przez Ciebie imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz daty jej urodzenia.

ROZLICZENIE USŁUG:

W związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej, możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe do wystawienia imiennego rachunku lub faktury. Będą to imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, a także dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli taką będziesz prowadził.

KONTAKT:

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z nami podane przez Ciebie przy tej okazji dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym. Aby skorzystać z formularza kontaktowego poprosimy Cię o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz wedle Twojego wyboru – numeru telefonu lub adresu e-mail. Gdy wybierzesz kontakt poprzez e-mail będziemy przetwarzali Twój adres e-mail, a gdy wybierzesz kontakt przez telefon – Twój numer telefonu. Ponadto będziemy przetwarzali wszystkie Twoje dane, które podasz w treści zapytania.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy dane naszych pacjentów w sposób legalny i zgodny z prawem:

 1. Twoje dane przetwarzamy głównie w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie świadczenia medycznego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Dane o zdrowiu będziemy przetwarzali w celu wykonania świadczeń zdrowotnych – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 3. Numer telefonu zbieramy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Nie masz jednak obowiązku jego podania jeśli tego nie chcesz.– art. 6 ust 1 lit. a) RODO
 4. Dane osób, które upoważniasz do odbioru wyników badań przetwarzamy w związku z realizacją praw pacjenta– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 26 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane zawarte w dokumentacji medycznej związanej z udzielonymi świadczeniami medycznymi przetwarzamy w związku z obowiązkiem prawny jej prowadzenia i przechowywania – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 25 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 6. Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe i mamy obowiązki podatkowe. Może to rodzić obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych koniecznych do rozliczeń rachunkowo-podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości.
 7. Dane podane w trakcie realizacji wzajemnego kontaktu przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest utrzymywanie kontaktu z naszymi pacjentami, kontrahentami i użytkownikami strony internetowej i innymi osobami – art. 6 ust 1 lit. f) RODO)

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny?

Twoje dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych które przetwarzamy?

Dbamy o to, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu do Twoich danych osobowych. Poufność Twoich danych jest dla nas kwestią priorytetową. Nie bylibyśmy jednak w stanie zapewnić Tobie najwyższej jakości usług medycznych bez wsparcia naszych sprawdzonych partnerów, do których Twoje dane mogą trafiać. Są to przede wszystkim współpracujące z nami profesjonalne podmioty świadczące usługi medyczne (laboratoria diagnostyczne), podmioty dostarczające oprogramowanie medyczne i sprzęt na którym pracujemy oraz inni dostawcy usług w tym usług prawnych, doradczych, rachunkowych, archiwizacyjnych, IT (w tym płatności online) i organizacyjnych.

Czy Twoje dane są przekazywane poza terytorium EOG?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na którym obowiązują zasady RODO.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Staramy się nie przechowywać Twoich danych osobowych, które nie są już nam potrzebne. Wobec tego stosujemy następujące terminy usuwania danych:

 1. dane osobowe związane z umówieniem się na wizyty usuwamy po 18 miesiącach od daty umówionej wizyty. Numer telefonu usuniemy niedługo po tym, jak zrealizujemy Twoje badanie lub gdy usuniesz zgodę na jego przetwarzanie.
 2. dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy przez okres 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 3. dane rachunkowe przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce rozliczenie.
 4. dane osobowe zebrane w trakcie realizacji wzajemnego kontaktu będziemy usuwali, gdy przestaną być one nam potrzebne, nie później niż 12 miesięcy po ostatnim kontakcie.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, w związku z czym jeśli sam o tym nie zdecydujesz rejestrując się u nas na badanie, nie musisz podawać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak już się zdecydujesz to podanie przez Ciebie danych osobowych i ich późniejsze przetwarzanie przez nas jest konieczne do tego, żeby profesjonalnie i bezpiecznie wykonać badanie, opisać je, a potem spełnić przez nas prawne obowiązki związane z rachunkowością i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Numer swojego telefonu podajesz nam dobrowolnie, tylko jeśli chcesz. Podanie przez Ciebie danych osobowych w trakcie kontaktu z nami jest dobrowolne, jednak w zależności od formy kontaktu, aby z niego skorzystać, będziesz musiał nam część danych przekazać.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Realizujemy wszystkie Twoje prawa, które przewiduje RODO. W związku z tym informuje, że masz prawo:

 1. żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie numeru telefonu).

Jeśli uznasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres:info@cmzwierzyniecka.pl/. Napisz też do nas jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do zawartych wyżej informacji lub przysługujących Tobie praw.

Konsultacje Kardiologiczne specjalistyczne

Diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia lipidowe,
 • zaburzenia rytmu,
 • choroba wieńcowa,
 • stan po interwencjach kardiochirurgicznych oraz operacjach kardiochirurgicznych,
 • nabyte oraz wrodzone wady układu sercowo naczyniowego,
 • bóle w klatce,
 • omdlenia,
 • zaburzenia rytmu.
badanie EKG w Centrum Zwierzyniecka Poznań

ECHO serca | EKG

Usuwanie zmian skórnych – usuwanie znamion, kurzajek i brodawek Poznań

Zastosowanie metody chirurgicznego lub laserowego usuwania zmian skórnych jest zależne od oczekiwań pacjenta, przeciwwskazań, typu zmiany oraz jej umiejscowienia. 

Laserowe usuwanie zmian skórnych m.in:

 • laserowe usuwanie włókniaków,
 • laserowe usuwanie kurzajek,
 • laserowe usuwanie  pieprzyków,
 • laserowe usuwanie brodawek łojotokowych,
 • laserowe usuwanie  kłykcin kończystych.

Najczęściej nie wymaga ono znieczulenia miejscowego. Przy tej metodzie można pozyskać materiał do badania histopatologicznego, jednak zalecane jest, aby laserem usuwać zmiany tylko wtedy, gdy nie ma podejrzenia o złośliwy charakter zmiany, ponieważ tkanka poddawana zabiegowi ulega termicznemu uszkodzeniu. Zabieg przebiega prawie bezboleśnie i bezkrwawo.

laseroterapia

Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych

Stosowane najczęściej przypadku niepokoju onkologicznego lub w celach estetycznych. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Jedynym dyskomfortem jest iniekcja znieczulenia miejscowego, którą niekiedy pacjenci porównują do ugryzienia komara. W celach profilaktyki nowotworowej każdą zmianę nasz zespół wspólnie analizuje wraz z wynikami badania histopatologicznego.

W zależności od miejsca, z którego usuwana jest zmiana – ranę należy zabezpieczyć opatrunkiem na okres około 7-10 dni (zmiana 1-2 razy dziennie), chyba że chirurg zaleci inaczej.

W przypadku znamion skórnych decyzja o ich usunięciu zostaje podjęta po przeprowadzeniu dermatoskopowego lub wideodermatoskopowego badania znamion.

Kriochirurgia

Kriochirurgia

Kriochirurgia to skuteczna i bezpieczna metoda usuwania (wymrażania) zmian skórnych polegająca na kontrolowanym niszczeniu chorej tkanki poprzez jej zamrożenie. Możliwa do wykonania zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Usuwane tą metodą są:

 • brodawki wirusowe rąk, stóp (tzw. kurzajki)
 • brodawki łojotokowe
 • brodawki płaskie wirusowe

Zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnego Lasera CO2 klasy Premium – NeoSkin

Laser NeoSkin jest idealnym narzędziem do przeprowadzania całego szeregu zabiegów z zakresu chirurgi, dermatologii czy medycyny estetycznej (m.in. regeneracyjne zabiegi frakcyjne na twarz i dekolt, zabiegi redukcji zmarszczek i bruzd, zabiegi redukcji blizn i rozstępów, zabiegi usuwania zmian skórnych i inne). W przeciwieństwie do większości innych laserów, które zazwyczaj są monotematyczne, laser NeoSkin daje najszerszy wachlarz możliwych do wykonania zabiegów.

Laser NeoSkin jest jednym z najbardziej efektywnych laserów CO2 na rynku, który powoduje istotne zmniejszenie strefy uszkodzeń termicznych w tkankach sąsiednich, poprzez skrócenie czasu trwania impulsu. Cecha ta jest szczególnie istotna przy zabiegach frakcyjnych z zakresu medycyny estetycznej dając dużą efektywność zabiegów i zmniejszając czas rekonwalescencji do niezbędnego minimum.

Laser NeoSkin zapewnia szeroki wachlarz możliwych zabiegów medycyny estetycznej:

 • Laserowa redukcja blizn (potrądzikowych, atroficznych, pooperacyjnych, pooparzeniowych)
 • Laserowa redukcja zmarszczek i bruzd – wygładzanie i odmładzanie powierzchni skóry
 • Fotostarzenie: Laserowe zabiegi na przebarwienia i drobne zmarszczki – Rewitalizacja skóry
 • Laserowe zamykanie rozszerzonych porów
 • Fractional Skin Resurfacing – Laserowa poprawa gęstości skóry poprzez poprzez aktywizację produkcji kolagenu typu III (Remodelowanie kolagenu)
 • Laserowe leczenie rozstępów, wiotkości skóry i brzucha po porodzie
 • Laserowe usuwanie przebarwień (melasma i inne dyschromie)

Konsultacja chirurgiczna, kwalifikacja do operacji

W trakcie wizyty chirurg przeprowadza wywiad, informuje pacjenta o ewentualnej konieczności przeprowadzenia badań dodatkowych, proponuje sposób i plan leczenia, opowiada jak przygotować się do zabiegu oraz w jaki sposób zabieg będzie przeprowadzony. Chirurg przekazuje też informacje jak będzie przebiegać rekonwalescencja.

Plastyka wału paznokciowego

W zaawansowanych stadiach wrastania, gdy powstanie już ziarnina zapalna, a przerośnięty wał paznokciowy uwięzi paznokieć jedynym słusznym rozwiązaniem problemu jest precyzyjny zabieg chirurgiczny. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.  Po zabiegu zaleca się, aby przez okres około 7 dni pacjent ograniczył chodzenie. Należy codziennie zmieniać opatrunek (1-2 razy dziennie) przez 7 dni.

Konsultacja chirurgiczna

Centrum Medyczne ZWIERZYNIECKA powstało w trosce o zdrowie wszystkich, którzy oczekują od lekarzy wysokiego profesjonalizmu, doświadczenia i zapewnienia pełnej opieki medycznej z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu medycznego. Od momentu kontaktu z nami to Ciebie stawiamy w centrum uwagi.

Nasz zespół składa się z lekarzy wielu specjalności: Dermatologia, Chirurgia, Onkologia, Psychiatria, Seksuologia, Endokrynologia, Diabetologia, Ginekologia, Radiologia, Medycyna Estetyczna.

Centrum Medyczne ZWIERZYNIECKA mieści się w prestiżowej lokalizacji w nowo powstałej „Zajezdni” na ul. Zwierzynieckiej 30/28  w Poznaniu.

Zapraszamy!

dr Magdalena Zajkowska
Specjalista Dermatolog i Wenerolog

Leczone choroby:

 • zaburzenia erekcji ( niepełna, zanikająca, brak erekcji )
 • zaburzenia wytrysku ( przedwczesny, opóźniony, brak wytrysku )
 • zaburzenia popędu seksualnego ( wzmożony, obniżony )
 • brak orgazmu lub trudności w jego osiąganiu
 • bolesne stosunki płciowe
 • niemożność odbycia stosunku płciowego
 • uzależnienie od seksu  ( seksoholizm )
 • brak akceptacji swojej orientacji seksualnej ( lub trudności z jej określeniem )
 • problemy z tożsamością płciową
Konsultacje z seksuologiem w Poznaniu
Psychiatra to lekarz specjalista zajmujący się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym człowieka. Psychiatra, w przeciwieństwie do psychologa czy psychoterapeuty, jest specjalistą medycyny, po studiach medycznych i może przepisywać leki. Bywa, że zarazem jest psychoterapeutą i prowadzi zajęcia (indywidualne i grupowe), ale zasadniczo odpowiada za postawienie diagnozy i dobranie właściwego, w tym farmakologicznego, leczenia. By umówić się do psychiatry, nie potrzebujesz skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.
Psychiatra - konsultacje Poznań
Konsultacje Psychiatryczne - psychiatra Poznań
Zadaniem psychiatry jest przede wszystkim niesienie pomocy cierpiącym z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. „Problemy z głową” niewiele różnią się od tych, które atakują inne narządy. Czasem rozpoznanie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań, wypełnienia kwestionariusza, zwykle podstawą diagnozy jest po prostu rozmowa. Lekarz psychiatra dobiera odpowiednie leczenie, pozwalające wyeliminować problem, bądź przynajmniej złagodzić objawy i przebieg choroby. Działa więc podobnie, jak alergolog, gdy ten zajmuje się pokonaniem skutków uczulenia, czy pulmonolog, kiedy dobiera leki przy przewlekłym nieżycie oskrzeli. Rzecz w tym, że nasz mózg to centrum dowodzenia, więc szczególnie zasługuje na naszą troskę. Tymczasem wstydzimy się problemów, a jeszcze bardziej szukać pomocy.
Rozważ konieczność skorzystania z pomocy psychiatry, gdy nagle zewnętrzny świat wydaje ci się obcy, wrogi. Nie bagatelizuj stanu, gdy życie przestaje cię cieszyć, lekceważysz wszystko, co dotąd stanowiło jego treść, nie masz ochoty wstać z łóżka, pojawiają się zaburzenia łaknienia bez wyraźnej przyczyny. Przyglądaj się najbliższym. Wyraźna zmiana w zachowaniu (niespodziewane zamknięcie się w sobie czy wręcz przeciwnie: hiperaktywność, czy szokujące fantazje i przekonania o nieznanym pochodzeniu) wymaga reakcji.
dr Magdalena Łabędzka

W Poznańskim Centrum Diagnostyki Znamion wykonujemy badanie wideodermatoskopowe. Jest to bezbolesne i nieinwazyjne badanie znamion, które pozwala na wczesne wykrycie czerniaka złośliwego. Badanie znamion barwnikowych polega na oglądaniu ich za pomocą kamery obrazującej zmiany skórne w powiększeniu. Stosowanie zaawansowanej technologii umożliwia naszym lekarzom onkologom i dermatologom prowadzenie fotodokumentacji i precyzyjną analizę poszczególnych zmian barwnikowych skóry.

Profesjonalizm i nowoczesne rozwiązania technologiczne

W naszym Centrum Medycznym Zwierzyniecka w Poznaniu badanie wideodermatoskopowe przeprowadzane jest w odpowiednio przygotowanej Pracowni Diagnostyki Znamion za pomocą nowoczesnego Wideodermatoskopu FotoFinder ATBM Master.

badanie znamion wideodermatoskopem w Poznaniu

badanie znamion_ATBM_master

Jakie są twoje znamiona?
Łagodne czy groźne?

Badanie daje możliwość 140-krotnego powiększenia, pozwalając odróżnić zmiany łagodne od złośliwych w oparciu o struktury niewidoczne gołym okiem. Dodatkową zaletą jest możliwość zapisu obrazu i wydruku, a poprzez monitorowanie ewolucji podejrzanych zmian skórnych wczesne wykrycie czerniaka.

System ekspercki Mole Analyzer Pro pozwala na analizę każdego oddzielnego znamienia lub na równoległą analizę dwóch zdjęć ze znamieniem, wykonanych w pewnym odstępie czasowym. Zatem możliwość nakładania zdjęć pozwala na demonstracje zmian zachodzących w znamieniu. Urządzenie wyposażone jest w kamerę Medicam 1000s HD zaopatrzoną w diody LED i w zoom optyczny. Technologia ta pozwala na oglądanie znamion w rozdzielczości Full HD, bez utraty jakości po powiększeniu obrazu ( powiększenie x 140 )

Dla skutecznego wykrywania nowotworów konieczne jest badanie przez Dermatologa lub Onkologa całego ciała. Total Body Dermatoscopy

Jak wygląda badanie znamion w Centrum Medycznym w Poznaniu?

W trakcie badania lekarz przykłada do zmiany skórnej kamerę, co umożliwia dokładną analizę obrazu wyświetlonego na ekranie komputera oraz na osobnym ekranie dla pacjenta. Oceniany jest kształt, barwa, wielkość, średnica i struktura znamienia.

Pacjent otrzymuje pełen wydruk diagnozy znamion wraz ze szczegółowym opisem. Niekiedy konieczne okazuje się usunięcie znamienia. Po badaniu lekarz przekaże pacjentowi zalecenia dalszego postępowania w celu konsekwentnej profilaktyki bądź leczenia.

Czas trwania badania znamion?

Czas potrzebny na przeprowadzenie badania znamion zależy od ilości znamion. Zajmuje średnio ok. 20-30 minut. W przypadku obecności bardzo licznych znamion konieczne jest przeprowadzenia badania całego ciała ok. 40 min.

Kto powinien zgłosić się na badanie znamion?

Dermatolodzy zalecają badanie znamion każdej osobie. Powinno wykonywać się je profilaktycznie raz w roku. Pozwala to na szybkie wdrożenie leczenia w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Niektóre osoby powinny poddawać się badaniu znamion częściej. Sugeruje się to pacjentom znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju czerniaka skóry, czyli osobom posiadającym piegi i znamiona o dużym rozmiarze, nieregularnym kształcie czy niejednolitym kolorze. Czynnikiem ryzyka jest również wystąpienie nowotworu skóry w rodzinie, a także częste wystawianie skóry na silne promieniowanie słoneczne.

Porady dermatologiczne udzielane są dla dorosłych i dla dzieci 

Wśród najczęstszych chorób dermatologicznych można wymienić:

 • choroby o podłożu łojotokowym – trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, trądzik wieku dorosłego, łojotokowe zapalenie skóry
 • choroby alergiczne – atopowe zapalenie skóry, wyprysk, pokrzywka
 • choroby o podłożu wirusowym – opryszczka, brodawki wirusowe, ospa, półpasiec
 • schorzenia grzybicze – grzybica skóry, paznokci, włosów
 • choroby bakteryjne – liszajec zakaźny, borelioza, czyrak
 • choroby pasożytnicze – świerzb, wszawica
 • łuszczyca
 • bielactwo
 • łysienie
 • choroby przenoszone drogą płciową
 • oraz inne przewlekłe i nawrotowe choroby skóry o podłożu immunologicznym i alergologicznym.

Dobry dermatolog w nowoczesnym Centrum Medycznym w Poznaniu

Niezależnie od tego, czy Twoje problemy skórne pojawiły się niedawno, czy borykasz się z nimi już dłuższy czas, umów się na konsultacje dermatologiczne w naszym prywatnym Centrum Medycznym. Dobry dermatolog pomoże Ci uporać się z najbardziej dokuczliwymi objawami chorób skórnych, przeprowadzając skuteczne zabiegi dermatologiczne. Poznań to siedziba naszego Centrum, w którym znajdziesz pomoc nawet wtedy, gdy dokuczają Ci bardzo zaawansowane zmiany skórne. Ponadto dermatolog oceni kondycję cery, jej rodzaj i w zależności od wyników dobierze właściwe metody leczenia, wskazując również odpowiednie środki farmakologiczne, które wspomagają proces zdrowienia.

W naszym gabinecie w Poznaniu dermatolog zajmuje się także chorobami nowotworowymi skóry, a dzięki wyposażeniu w wysokiej klasy urządzenia diagnostyczne wykonuje między innymi biopsję. Wynik badania wskaże poziom zaawansowania problemu i umożliwi sprawne wdrożenie terapii.

Wybierając wizytę u dermatologa w Poznaniu prywatnie, zyskujesz pewność natychmiastowej interwencji – umawiamy ją na możliwie bliski termin. W związku z tym zbędne oczekiwanie Ci nie grozi, a Twój problem zostanie szybko rozwiązany. Ponadto ogromne doświadczenie specjalisty pozwala efektywnie leczyć trądzik zarówno u dojrzewających nastolatków, jak i u dorosłych osób. W tym celu wykorzystujemy sprawdzone środki farmakologiczne oraz proponujemy laserowe zabiegi, podczas których dermatolog usuwa zmiany po trądziku w gabinecie w Poznaniu. Warto zaznaczyć, że przed podjęciem decyzji o właściwej terapii, lekarz przeprowadza wnikliwy proces diagnostyczny, co zapewnia uzyskanie szybszych efektów leczenia. Takie kompleksowe podejście gwarantuje Ci rozwiązanie problemu i chroni przed jego pogłębianiem.

W ramach Centrum Medycznego ZWIERZYNIECKA działa Pracownia Diagnostyki Znamion, posiadająca najnowocześniejszą aparaturę medyczną wideodermatoskop FotoFinder Master z kamerą 1000s HD, w której prowadzona jest kompleksowa profilaktyka czerniaka poprzez badanie znamion oraz usuwanie znamion chirurgicznie lub usuwanie znamion laserem.

 

Kompleksowa opieka nad pacjentką w zakresie badań ginekologicznych i okresowych

 • Diagnostyka zmian onkologicznych
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń i powikłań związanych z ciążą, porodem i połogiem
 • USG
 • Konsultacje specjalistyczne i kierowanie na zabiegi
 • Ultrasonografia dopplerowska, ocena przepływów
 • USG Piersi
 • Współpraca ze szkołą rodzenia
Wizyty ginekologiczne Poznań - badanie USG

Trichoskopia jest badaniem pozwalającym na różnicowanie poszczególnych typów łysienia, szczególnie androgennego z przewlekłym łysieniem telogenowym, a także umożliwiającym rozpoznanie włosów dystroficznych, resztkowych i ułamanych.

Metoda ta pozwala także na ocenę aktywności chorób zapalnych takich jak liszaj płaski mieszkowy ( LPP ) i postać ogniskowa tocznia rumieniowatego ( DLE ). Metoda jest bezinwazyjna – nie wymaga pobierania włosów. Trichoskopia umożliwia obiektywną ocenę skuteczności prowadzonej terapii.

Trichoskopia - badanie włosów Poznań

Podczas badania za pomocą kamery wideodermatoskopu uzyskuje sie obraz włosów i skóry głowy w trzech okolicach: czołowej, skroniowej, potylicznej. W każdej z lokalizacji lekarz wykonuje 4 zdjęcia.

Trichoskopia - badanie włosów - urządzenie fotofinder

Analiza obrazu wideodermatoskopowego dzięki Trichoscale DX FotoFinder

Podstawą dla badania trichoskopowego jest zestaw wideodermatoskopowych zdjęć skóry głowy. Zdjęcia te, dzięki zastosowaniu nowoczesnego programu Trichoscale DX, są poddawane komputerowej analizie obrazu. Oprogramowanie automatycznie oblicza wszystkie istotne parametry włosów:
– zmierzoną powierzchnię,
– liczbę włosów,
– gęstość włosów,
– średnią długość włosa,
– współczynnik anagenu-telogenu;
– liczbę oraz gęstość włosów welusowych i końcowych

Ponadto dostarcza informacji o żółtych kropkach, czyli ujściach mieszków włosowych wypełnionych keratyną i/lub sebum  oraz  jednostkach pęcherzykowych.

Trichoscale DX pozwala na dokładną ocenę i możliwość archiwizacji wyników badania włosów stając się niezbędnym narzędziem w nowoczesnej konsultacji dotyczącej trichoskopii.

Końcowym efektem powyższych badań jest dobranie odpowiedniej i zindywidualizowanej metody leczenia.

Zabiegi z wykorzystaniem Nowoczesnego Lasera CO2 klasy Premium – NeoSkin

 • Wykorzystanie lasera NeoSkin daje szeroki wachlarz możliwych zabiegów medycyny estetycznej
 • Laserowa redukcja blizn ( potrądzikowych, atroficznych, pooperacyjnych, pooparzeniowych )
 • Laserowa redukcja zmarszczek i bruzd – wygładzanie i odmładzanie powierzchni skóry
 • Fotostarzenie: Laserowe zabiegi na przebarwienia i drobne zmarszczki – Rewitalizacja skóry
 • Laserowe zamykanie rozszerzonych porów
 • Fractional Skin Resurfacing – Laserowa poprawa gęstości skóry poprzez poprzez aktywizację produkcji kolagenu typu III ( Re modelowanie kolagenu )
 • Laserowe leczenie rozstępów, wiotkości skóry, brzucha, PO PORODZIE !!!
 • Laserowe usuwanie przebarwień ( melasma i inne dyschromie )

Aminokwasowa terapia zastępcza

Jalupro Classic

Seria ustalana jest indywidualnie w zależności od wskazań, optymalne efekty osiąga się po wykonaniu pełnego protokołu 4 zabiegów w odstępach 7-14 dniowych. Efekty zabiegu utrzymują się do 12 miesięcy. Zaleca się wykonanie 2 pełnych protokołów w ciągu roku dla podtrzymania efektu.

Toksyna Botulinowa

 • ( likwidacja zmarszczek mimicznych- zmarszczki wokół oczu, zmarszczki podłużne czoła, zmarszczki poprzeczne czoła )
 • Likwidacja zmarszczek mimicznych ( opadające kąciki ust )
 • Leczenie szczękościsku ( bruksizm )
 • Leczenie nadpotliwości ( pachy )
 • Leczenie nadpotliwości ( stopy )
 • Leczenie nadpotliwości ( ręce )

Mezoterapia

 • Mezoterapia igłowa ( nawilżanie twarzy, dekoldu, szyi, dłoni i innych okolic ciała )
 • Mezoterapia igłowa
 • Mezoterapia okolic oczu
 • Mezoterapia głowy- leczenie wypadania włosów

Kwas Hialuronowy

 • Modelowanie twarzy kwasem hialuronowym
Medycyna estetyczna w Poznaniu

Okolica oka – terapia aminokwasami

Jalupro HMW 

Seria ustalana jest indywidualnie w zależności od wskazań, optymalne efekty osiąga się po wykonaniu pełnego protokołu 3 zabiegów w odstępie 20 dni. Efekty zabiegu utrzymują się do 12 miesięcy. Zaleca się wykonanie 2 pełnych protokołów w ciągu roku dla podtrzymania efektu.

Jalupro Super Hydro

Sugerowana ilość zabiegów: 3 zabiegi w odstępach 1 i 5 miesięcy.
Dla podtrzymania efektu zaleca się wykonanie 1 zabiegu przypominającego co pół roku dla podtrzymania

Jalu-BOTOX

Innowacyjna metoda łącząca mezoterapię z iniekcją toksyny botulinowej w powierzchowne warstwy skóry. Dzięki tej metodzie uzyskany efekt to odżywienie skóry oraz spłycenie drobnych zmarszczek w wybranych okolicach przy zachowanej mimice twarzy.  Dedykowane obszary to okolica oczu, czoło, okolica brody, szyja , dekolt.

Sugerowana ilość zabiegów: 1 na 3- 4 miesiące

Medycyna estetyczna Poznań - Centrum Zwierzyniecka

LIFTING TWARZY

REWITALIZACJA I WYPEŁNIENIE

 • Nici rewitalizujące i wypełniające NewU

MODELOWANIE I NAWILŻANIE UST

NeoSkin – LASEROWE ZABIEGI GINEKOLOGICZNE

Laser w Ginekologii Estetycznej to nowe możliwości w kształtowaniu piękna stref intymnych.

NeoSkin – To najnowszej generacji laser, a specjalnie zaprojektowana
końcówka zabiegowa do procedur ginekologicznych umożliwia przeprowadzanie zabiegów w strefach intymnych w sposób bezpieczny, zapewniając jednocześnie wysoki poziom skuteczności

Nowatorskie rozwiązania zastosowane w laserze umożliwiają przeprowadzenie najbardziej efektywnych zabiegów w ginekologii estetycznej. Głowica endowaginalna lasera, po wprowadzeniu do wnętrza pochwy precyzyjnie dostarcza energię świetlną, równomiernie naświetlając ścianki pochwy. W efekcie zostają zainicjonowane procesy odbudowy kolagenu i regeneracji tkanek, co powoduje, iż pochwa staje się bardziej napięta i elastyczna. Zabieg laserowy znacząco poprawia komfort życia codziennego oraz seksualnego kobiety. Procedurę przeprowadzamy w gabinecie ginekologicznym w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności znieczulenia.

Wskazania do zabiegu:

 • wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • poporodowe zmiany w obrębie pochwy
 • menopauzalne zmiany okolic intymnych
 • nadmierne zwiotczenie skóry krocza
 • zbyt ciemna karnacja skóry krocza

Do głównych zalet należą:

 • WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ZABIEGU – efekty odczuwalne już po pierwszym zabiegu
 • KRÓTKI OKRES REKONWALESCENCJI- po 7-10 dniach możliwy powrót do współżycia
 • KRÓTKA WIZYTA W GABINECIE – sama procedura trwa około 15 min
 • POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ – pozytywne opinie pacjentek
NEOSKIN laser